Onze e-mails zijn ook mooi

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om exclusieve updates te ontvangen en toegang te krijgen tot onze privé-evenementen.

Algemene voorwaarden

Disclaimer Scabal NV/SA

INLEIDING

 Welkom op www.scabal.com!  Scabal NV/SA (hierna ‘Scabal’ genoemd) verstrekt u informatie met inachtneming van de onderstaande disclaimer.

TOEPASSING

De website van Scabal is uitsluitend bedoeld voor informatieve en commerciële doeleinden. U mag de informatie van deze website gebruiken als ondersteuning bij uw beslissing om een handelsrelatie met Scabal aan te gaan. Andere toepassingen zijn verboden, tenzij u daarvoor over een schriftelijke toestemming van Scabal beschikt. Scabal behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten en zakelijke relaties te weigeren. Dit principe is tevens van toepassing wanneer Scabal van mening is dat het gedrag van de klant niet strookt met de wetgeving of wanneer de relatie de belangen van Scabal in het gedrang kan brengen.

AUTEURSRECHTEN

De auteursrechten op het materiaal aanwezig op deze website zijn eigendom van Scabal en/of derden. U kunt echter voor eigen gebruik tijdelijke kopieën nemen die nodig zijn om de website op het scherm te openen en auteursrechtelijk beschermd materiaal van Scabal te downloaden of om een kopie ervan af te drukken, tenzij anders aangegeven. U bent echter niet gemachtigd om het materiaal te wijzigen of een deel van de auteursrechtmelding te verwijderen. Deze website of een deel ervan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, verdeeld, gewijzigd, overgedragen, hergebruikt, elders geplaatst of verder benut voor commerciële doeleinden die niet nadrukkelijk door Scabal zijn toegelaten.

INHOUD VAN DE WEBSITE

De informatie en gegevens op deze website
(i) zijn van algemene aard en verstrekt door Scabal;
(ii) houden geen professioneel, wetenschappelijk, technisch of deskundig advies in;
(iii) zijn onderhevig aan de gebruikelijke onzekerheden bij doorgedreven wetenschappelijk en technisch onderzoek;
(iv) kunnen eventueel onnauwkeurig, achterhaald of onvolledig zijn;
(v) zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving; en
(vi) mogen nooit als uitgangspunt worden beschouwd om bepaalde zaken te doen of nalaten ze te doen.

Foto’s van stoffen en bundels weergegeven op deze website
(i) de kleuren variëren naargelang de scherminstellingen
(ii) de stalen dienen enkel ter indicatie en we kunnen geen kleurjuistheid garanderen
(iii) na levering zijn klachten niet ontvankelijk op basis van de foto’s op deze website.

PRODUCTS AND SERVICES

Scabal biedt toegang tot de internationaal gebruikte gegevens van Scabal, met inbegrip van referenties naar Scabal producten, programma’s en diensten die niet beschikbaar zijn in uw land. Alle productomschrijvingen geven een beschrijving bij benadering. De prijzen worden aangegeven in de vermelde munteenheid, exclusief btw en/of andere taksen. Scabal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tikfouten, weglatingen of andere fouten betreffende de prijzen of andere gegevens. De prijzen en configuraties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd, en zijn exclusief de verzendings- en verwerkingskosten en taksen, tenzij anders aangegeven. Door een product op deze website te bestellen, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden van Scabal. Promotionele aanbiedingen en prijzen gelden beperkt in tijd. Niet alle configuraties zijn in elk land beschikbaar. Scabal behoudt zich het recht voor om enkel de productconfiguraties, waarvan de onderneming weet dat ze voldoen aan de geldende lokale wetgevingen en normen, te koop aan te bieden. Alle artikelen die bij Scabal worden besteld, zijn onderhavig aan een verzendingsovereenkomst. Dit betekent dat het risico op verlies en de eigendom aan u worden overgedragen op het ogenblik dat Scabal de artikelen aan de vervoersmaatschappij overhandigt. Alle verwijzingen naar producten of diensten van derden op deze website en alle links van of naar een website van derden zijn louter bedoeld voor uw gemak en houden geenszins goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van dergelijke partijen en hun websites, producten of diensten door Scabal in. Scabal heeft de websites, vermeld op de website van Scabal, niet geverifieerd.

INTELLECTUAL PROPERTY

Alle producten, processen, oppervlakken of technologieën vermeld op deze website kunnen onderworpen zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van Scabal of derden. De compilatie (i.e. inzameling, schikking en samenstelling) van alle content op deze website is exclusief eigendom van Scabal en wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, ontwerpmerken, logo’s, vormgevingen evenals de bedrijfsnamen, productnamen en namen van de diensten gebruikt op de website, zijn eigendom van Scabal of derden. Het gebruik hiervan is enkel toegestaan mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Scabal. Scabal beweert noch garandeert dat het gebruik van de materialen, vermeld op de website, geen inbreuk maakt op rechten van derden. U erkent dat Scabal zich het recht voorbehoudt om de toelating om de materialen, beschikbaar op deze website, te bekijken, te downloaden en af te drukken, te allen tijde en voor welke reden ook in te trekken. Een dergelijke intrekking van een autorisatie geldt vanaf het ogenblik dat de desbetreffende materialen van de website zijn verwijderd. U erkent dat alle aan u toegekende rechten een vorm van toestemming zijn en geen overdracht van eigendom. U verkrijgt geen eigendomsrechten, eigendom of andere belangen in de materialen of handelsmerken, waarvan Scabal de auteursrechten heeft, door deze materialen te downloaden, te kopiëren of enigerwijze te gebruiken. SCABAL KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INKOMSTEN- OF WINSTVERLIES, OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OP BASIS VAN ONRECHTMATIGE DAAD (ZONDER BEPERKING , NALATIGHEID OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID …), EEN OVEREENKOMST OF ANDERE WETTELIJKE OF BILLIJKE GRONDEN, ZELFS WANNEER SCABAL OP DE HOOGTE WERD GESTELD OF REDEN HAD OM AAN TE NEMEN DAT DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE BESTAANDE WAS.

LIABILITY

De informatie op deze website wordt naar eer en geweten van Scabal ‘als zodanig’ en ‘volgens beschikbaarheid’ gegeven, maar zonder enige garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Noch Scabal noch zijn filialen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of strafschade die voortvloeit uit de toegang tot, het surfen naar of het gebruik van deze website of inhoud op deze website, onverminderd de juistheid of volledigheid van dergelijke inhoud. Tot het bij wet maximaal toegelatene sluit Scabal over het algemeen alle aansprakelijkheid van enig persoon uit voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van het gebruik van deze website en de hierop vermelde informatie of gegevens. Scabal aanvaardt geenszins aansprakelijkheid voor het gebruik of de interpretatie van informatie die hierop vermeld wordt. Beslissingen op basis van deze gegevens of informatie zijn de verantwoordelijkheid van de persoon die deze beslissingen neemt. Scabal doet geen enkele verklaringen of garanties, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, over de werking van deze website, de volledigheid, de nauwkeurigheid, de juistheid of de informatie, inhoud, gegevens, diensten of de producten die op deze website voorkomen. Scabal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen of andere schade aan uw computer, software of gegevens, die enigerwijze voortvloeien uit, het gevolg zijn van of verband houden met de toegang tot, het surfen naar, het gebruik van en/of het downloaden van de website van Scabal en/of de inhoud hiervan. Scabal kan links naar de website van derden op zijn website vermelden. Scabal heeft deze niet geverifieerd en is geenszins aansprakelijk voor dergelijke websites van derden. Het gebruik is derhalve op eigen risico.

CUSTOMER DATA

Scabal hecht veel waarde aan de privacy van de gebruikers van deze website. Alle opmerkingen of materialen, die aan Scabal worden gericht, met inbegrip van de gegevens in het kader van feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, betreffende de inhoud van dergelijke documenten (hierna gezamenlijk ‘reacties’ genoemd) worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij te gebruiken informatie. Scabal heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke reacties en mag dergelijke reacties dan ook zonder enige beperking reproduceren, gebruiken, vrijgeven, exposeren, tonen, wijzigen, op welke wijze dan ook gebruiken, publiceren of verspreiden. Verder staat het Scabal vrij om alle ideeën, concepten, inhoudelijke of technische informatie die in dergelijke reacties wordt verstrekt, te gebruiken voor welke doeleinden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren of verhandelen van producten waarbij wordt gebruikgemaakt van dergelijke reacties.

CHANGES OF WEBSITE AND/OR DISCLAIMER

Scabal behoudt zich het recht voor om deze website en/of disclaimer te allen tijde te wijzigen. Bezoekers van deze website zijn gehouden de consequenties van dergelijke revisies te aanvaarden.

MISCELLANEOUS

Op het wereldwijde web bestaan ook onveilige, openbare netwerken en houdt desgevallend het risico in dat

(i) de gegevensoverdracht van of naar deze website wordt onderschept en gewijzigd door derden en
(ii) de bestanden, verkregen op of middels deze website, computervirussen of andere defecten bevatten.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Scabal. Deze disclaimer valt uitsluitend onder het Belgische recht. Claims als gevolg van of in verband met deze website kunnen uitsluitend worden gericht aan de bevoegde rechtbank in Brussel (België).

SCABAL NV/SA – RUE DU CHANTIER 5 – 1000 BRUSSELS – BELGIUM.

Sluiten
WeChat QR code
Loading